> >

,

16.08.2017 Komatsu,Hitachi,Caterpillar,Hyundai,Volvo,Daewoo,,,,,,,,,
16.08.2017 -4,6 -5 8 -10 -12 -5124 -5122 -5126 -6123 -6124 -612
16.08.2017 Cummins /
16.08.2017
16.08.2017
16.08.2017 Komatsu,Hitachi,Caterpillar,Hyundai,Volvo,Daewoo,,,,,,,,,
16.08.2017 -4,6 -5 8 -10 -12 -5124 -5122 -5126 -6123 -6124 -612
16.08.2017 Komatsu,Hitachi,Caterpillar,Hyundai,Volvo,Daewoo,,,,,,,,,
16.08.2017 -4,6 -5 8 -10 -12 -5124 -5122 -5126 -6123 -6124 -612
16.08.2017 Komatsu,Hitachi,Caterpillar,Hyundai,Volvo,Daewoo,,,,,,,,,